Examo.pl

Rejestracja

Rejestracja w serwisie Examo.pl

Dane adresowe:

REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUG  DROGĄ  ELEKTRONICZNĄ

 

Definicje regulaminowe

Regulamin to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Examo.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.examo.pl na rzecz Klientów.

Klient (lub: Użytkownik) to będący osobą fizyczną użytkownik Serwisu, który zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca to Lex Media Group sp. z o.o., Pl. Kaszubski 8/311 81-350 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000554836 NIP 5862296739 REGON 361331384, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w formule platformy e-learningowej, dostępnej w języku polskim za pośrednictwem witryny www, zamieszczonej w sieci Internet pod adresem url: www.examo.pl. Serwis świadczy Usługi na rzecz Klientów.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Materiały szkoleniowe – utrwalone cyfrowo pliki zawierające treści dydaktyczne oraz funkcjonalności systemowe Serwisu, udostępnione przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu w zakresie przedmiotowym świadczonej Usługi, na warunkach licencji ustanowionych w Regulaminie. W szczególności są to: testy, kazusy i zadania, wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Lex Media Group sp. z o.o., Pl. Kaszubski 8/311 81-350 Gdynia, adres e-mail: promocja@examo.pl, tel.: 737 470 671.

Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, zawierające imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwę użytkownika.

Konto Klienta to panel służący do zarządzania zamówieniami Klienta oraz świadczonymi Usługami, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

§1 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.examo.pl.
 2. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy.
 5. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

§2 Rejestracja Konta Klienta

 1. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
 3. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 4. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia rejestracji przez Usługodawcę.
 5. Przedmiotem świadczenia prowadzenia Konta Klienta jest nieodpłatne udostępnienie Klientowi przez Usługodawcę panelu umożliwiającego zarządzanie zamówieniami i Usługami oraz korzystanie z Usług w przypadku zawarcia umowy o ich świadczenie.
 6. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu poprzez rejestrację. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu loginu i hasła, podanych w toku Rejestracji.
 7. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta może być rozwiązana przez Klienta bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu właściwej funkcjonalności Serwisu, a także poprzez wiadomość e-mail lub list tradycyjny, przesłane pod adres e-mail lub adres pocztowy ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy.

§3 Subskrypcje płatne

 1. Przedmiotem świadczenia Usługi subskrypcji jest płatne udostępnienie Materiałów szkoleniowych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na warunkach licencji ustanowionej w Regulaminie, wraz z funkcjonalnościami systemowymi służącymi do ich używania.
 2. Materiały szkoleniowe są dostępne w pakietach zaprezentowanych w obszarze Serwisu.
 3. Zamówienie Usługi subskrypcji wymaga zalogowania i następuje poprzez użycie przez Klienta pola aktywacji subskrypcji wybranego pakietu w formularzu zamówienia, udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 4. Umowa o świadczenie Usługi subskrypcji zawierana jest w formie abonamentu na czas oznaczony w formularzu zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Serwisu, informacji o łącznej cenie brutto za Usługę, wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi.
 6. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Dotpay, obsługiwanego przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.
 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę, złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy.
 10. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi subskrypcji następuje w chwili przyjęcia oferty przez Usługodawcę.
 11. Rozpoczęcie świadczenia Usługi subskrypcji następuje nie wcześniej, niż po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę.
 12. Do przedłużenia okresu świadczenia Usługi subskrypcji, postanowienia dotyczące jej zamówienia stosuje się odpowiednio.

§4 Newsletter

 1. Zamówienie Usługi newsletter następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia przez Usługodawcę zawarcia umowy o świadczenie Usługi newsletter.
 3. Przedmiotem świadczenia Usługi newsletter jest przesyłanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę, a także informacje tematycznie powiązane z Serwisem.
 4. Umowa o świadczenie Usługi newsletter może być rozwiązana przez Klienta bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu właściwej funkcjonalności Serwisu, a także poprzez wiadomość e-mail lub list tradycyjny, przesłane pod adres e-mail lub adres pocztowy ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy.

§5 Reklamacje

 1. Usługodawca zaleca składanie reklamacji w formie elektronicznej, wiadomością e-mail pod adres e-mail wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta, w celu usprawnienia procesu jego rozpoznania.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 4. Usługodawca informuje Klienta o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez Klienta w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu wniesienia reklamacji przez Klienta.
 5. Konsument dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy o świadczenie Usług:
  1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.

§7 Warunki licencyjne

 1. W zakresie świadczenia Usługi subskrypcji, Usługodawca udziela Klientowi licencję na prawo osobistego i imiennego użytkowania Materiałów szkoleniowych z wyłączeniem treści powszechnie dostępnych, zwanych dalej przedmiotem licencji.
 2. Licencja ma charakter niewyłączny, nieograniczony terytorialnie, ograniczony terminowo do czasu obowiązywania umowy o świadczenie Usługi subskrypcji.
 3. Usługodawca udziela Klientowi zezwolenia na korzystanie z przedmiotu licencji w zakresie utrwalania techniką zapisu cyfrowego i komputerowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej, służącej do korzystania z Serwisu,
  2. w obszarze pamięci serwerów Serwisu.
 4. Usługodawca nie przenosi na Klienta uprawnienia do udzielania zezwoleń na rozporządzanie przedmiotem licencji, w szczególności do udzielania sublicencji, a także wykonywanie innych praw zależnych.
 5. Całość przedmiotu licencji, ani żadna z jego części nie może być modyfikowana, używana do tworzenia utworów zależnych lub rozpowszechniana bez wiedzy Usługodawcy.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do wypożyczania, komercyjnego i niekomercyjnego udostępniania lub wynajmowania przedmiotu licencji.
 7. Klient jest uprawniony do korzystania z przedmiotu licencji wyłącznie osobiście.
 8. Przedmiot licencji może być użytkowany na maksymalnie pięciu stanowiskach teleinformatycznych.
 9. Wynagrodzenie należne Usługodawcy z tytułu udzielenia licencji wchodzi w zakres należności umownej z tytułu Usługi subskrypcji.

§8 Postanowienia uzupełniające

 1. Materiały szkoleniowe z wyłączeniem treści powszechnie dostępnych, domena internetowa Serwisu, jego logotypy, elementy graficzne i nazwa stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że:
  1. zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych,
  2. treści wprowadzone w ramach Usługi subskrypcji, w szczególności rozwiązania testów, zadań i kazusów mogą zostać usunięte przez Usługodawcę po wygaśnięciu Usługi,
  3. Materiały szkoleniowe mają charakter wyłącznie dydaktyczny i nie stanowią aktów prawnych, nie mogą również służyć do wykładni obowiązkujących przepisów prawa, oceny stanu prawnego oraz do świadczenia usług prawnych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  2. szkody spowodowane wykorzystaniem przez Klienta niebędącego Konsumentem, Materiałów szkoleniowych niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w celu wykładni przepisów prawa, oceny stanu prawnego lub świadczenia usług prawnych,
  3. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  4. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu,
  5. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu cen, łączeniu lub przedłużaniu okresu świadczenia Usług.

§9 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca: Lex Media Group sp. z o.o., Pl. Kaszubski 8/311 81-350 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000554836, NIP 5862296739, REGON 361331384.

 

1.     Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego: RODO. Przetwarzanie dokonywane jest w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, a w szczególności w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi, realizacji i rozliczenia Usługi, a także w celach reklamacyjnych, kontaktowych, archiwizacyjnych bądź związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

 

2.     Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w zakresie marketingu własnych produktów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również udzielenie zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających każdorazowo z jej treści (np. w celach marketingowych). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych uprzednio zgód.

 

3.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale może okazać się niezbędne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Usługodawcy prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, mogą skutkować brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę Usług na rzecz Użytkownika.

 

4.     W przypadku konieczności realizacji Usług dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Usługi. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w tym w szczególności obsłudze księgowej, obsłudze informatycznej, obsłudze prawnej.

 

5.     Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.

 

6.     Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Usługodawcy uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

 

7.     Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1.     Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

2.     Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.

3.     Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

4.     Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

5.     W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Lex Media Group sp. z o.o., Pl. Kaszubski 8/311 81-350 Gdynia, adres e-mail: promocja@examo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Examo.pl

 

 

 

 ........................................................

Data

 

....................................................

....................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

....................................................

....................................................

....................................................

Adres konsumenta(-ów)

 

Lex Media Group Sp. z o.o.

Pl. Kaszubski 8/311

81-350 Gdynia,

adres e-mail: redakcja@examo.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy: ......................................................................................................

 

 

...........................................................................

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Examo.pl.

 

 

 

 .........................................................

Data

...............................................

...............................................

 Imię i nazwisko klienta(-ów)

 

Lex Media Group Sp. z o.o.

Pl. Kaszubski 8/311

81-350 Gdynia,

adres e-mail: redakcja@examo.pl

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

 

Adres Klienta: ________________________________________________________________________________________________________

Nr telefonu Klienta:  ___________________________________________________________________________________________________

Adres e-mail Klienta:  __________________________________________________________________________________________________

 

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

[ ] adres pocztowy

[ ] adres e-mail

 

Reklamacja dotyczy:

[ ] Usługi subskrypcji z dnia _______________________________________________________________________________________________

[ ] innej Usługi _________________________________________________________________________________________________________

[ ] inne: ______________________________________________________________________________________________________________

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: ________________

 

Żądanie reklamacji:

[ ] usunięcie wady Usługi

[ ] ponowne świadczenie Usługi

[ ] obniżenie ceny Usługi

[ ] odstąpienie od umowy

 

Opis problemu:

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                                                        ........................................

                                                                                                                                                                 Podpis Klienta

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Examo.pl

 

 

Zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin serwisu, Politykę prywatności